بهبود زمان رسیدن به خستگی به دنبال مصرف نوشیدنی های انرژی زای حاوی آمینو

  • مشاهده در قالب پی دی اف

 

 

بهبود زمان رسیدن به خستگی به دنبال مصرف نوشیدنی های انرژی زای حاوی آمینو

گردآورنده: علیرضا بابایی

هدف این مطالعه بررسی تاثیرات نوشدنی های انرژِ زا بر زمان رسیدن به خستگی در طول تمرین بر روی تردمیل بود، و انرژی، هوشیاری، و خستگی آزمودنی ها اندازه گیری شد.روش: 15 آزمودنی (9 مرد و 6 زن؛ 1±20 سال و 9±172 سانتی متر قد و 9±71 کیلو گرم وزن) در طی 3 جلسه آزمون، انجام شد.در طول هر آزمایش اجرای آزمدنی ها با دودیدن بر روی تردمیل با 70%  تا رسیدن به خستگی مورد مطالعه قرار گرفت. آزمودنی ها برای سنجش انرژی، هوشیاری و خستگی در شروع تمرین، بهد از گذشت 10 دقیقه تمرین، فورا پس از اتمام تمرین و رسیدن به خستگی  ارزیابی شدند.

 

نتایج: زمان رسیدن به خستگی در آزمودنی هایی که قبل از تمرین  از مکمل آمینو مصرف کردند به طور معناداری افزایش یافت و توانستند تا 5/12% بیشتر از آنهایی که دارو نما مصرف کرده بودند بر روی تردمیل بدوند. آزمودنی هایی که مکمل آمینو اسید مصرف کرده بودند بطور معناداری افزایش هوشیاری(013/0) و انرژی(061/0) و کاهش خستگی(005/0) را گزارش دادند. اختلافات معناداری بین آزمودنی هایی که بعد از 10 دقیقه انجام تمرین انرژی و هوشیاری آنها ارزیابی شد دیده شد، اما خستگی نه. اختلافی بین آزمودنی هایی که بعد از انجام تمرین هوشیاری، انرژی و خستگی آنها ارزیابی شد  مشاهده نشد.نتیجه گیری: نتیجه این مطالعه نشان داد که مکمل های آمینو می توانند به طور معناداری زمان رسیدن به خستگی را در طول یک دوره دویدن با شدت متوسط بر روی تردمیل کاهش داده و موجب افزایش در احساس هوشیاری و انرژی آنها شود. 

مقدمه

استفاده از نوشیدنی های انرژی زا قبل از تمرین یک مکمل محبوب بین و رزشکارران و غیر ورزشکاران شده است. مطالعات اخیر نشان داده اند که بین بزرگسالان  و جوانان آمریکایی نوشیدنی های انرژی زا بعد از مولتی ویتامین ها دومین مکمل پر استفاده می باشد. گزارش ها حاکی از آن هستند که 30% مردم بطور منظم از نوشیدنی های انرژی زا استفاده می کنند. پتروزی و کالجز گزارش داده اند که بیش از 40% از ورزشکاران انگلیسی قبول داشتند که استفاده از نوشیدنی های انرژی زا قبل از تمرین باعث افزایش اجرای فعالیت می شود. مطالعه های دیگر نشلن داده اند که 89% از ورزشکارانی که در مسابقات مردان آهنین شرکت کرده اند پذیرفتند که انها قبل از تمرین از مکمل های کافئین دار استفاده کرده اند. به هر حال هنوز ناشناخته است که چرا برخی از ورزشکاران نوشیدنی های انرژی زا را بیشتر از ورشکاران دیگر استفاده می کنند این شاید بخشی از خواص سودمند کافئین، ذرات رایج در نوشیدنی های انرژی زا در  ورزشکاران استقامتی از با ورزشکاران قدرتی تفاوت دارد. کافئین نشان داده است  باعث به تاخیر انداختن خستگی و افزایش زمان رسیدن به خستگی در ورزشکا ران استقامتی می شود. مطالع های اخیر که رروی نوشیدنی های انرژی را انجام شده است احاکی از این است که خرید و فروش نوشیدنی های انرژی زا در بین و رزشکاران قدرتی و توانی هم بوده است. این مطالعه بررسی کرده است که مصرف این نوشیدنی انرژی زا 10 ذقیقه  قبل از تمرین که شاکل کافئین و ترکیب آن با گلروناکتون و زنجیره از آمینو اسیدها است باعث بهبود معنی داری در حجم تمرین شده است.

روش

15 آزمودنی (9 مرد و 6 زن؛ 1±20 سال و 9±172 سانتی متر قد و 9±71 کیلو گرم وزن) در طی 3 جلسه آزمون که بصورت تصادفی انتخاب شده بودند. آزمودنی ها از دانشگاه نیوجرسی انگلسی از طریق آگهی در بخش سلامتی و ورزش بکار گرفته شدند. بر طبق توضیحات به هر آزمودنی یک رضایت نامه داده شد تا در این مطالعه شرکت کرده و یک پرسشنامه پزشکی به آنها داده می شد تا تواناییها یشان را بسنجد. آزمودنی هایی که باردار بودند، سیگار می کشیدند، اواعی از داروها را مصرف می کردند، انواعی از بیماری های قلبی یا آشفتگی های روانی داشتند در این مطالعه شرکت داده نشدند. به آزمودنی ها توضیح داده شد که در طول 6 هفته قبل از تمرین از هرگونه مکمل های غذایی پرهیز کنند، و در روز تمرین از مصرف کافئین جلوگیری کنند و 12 ساعت قبل از انجام آزمون از هرگونه غعالیت بدنی چرهیز کنند.

طرح تحقیق

این مطالعه بر اسا روش کور مضاعف و طرح مقطعی مورد بررسی قرار گرفت. آززمودنی ها در 3 زمان متفاوت به آزمایشگاه ارجاع داده شدند. در طول جلسه اول از آزمودنی ها یک آزمون اکسیژن مصرفی بیشینه گرفته می شد، و در طول 2 جلسه آزمون بعدی هر کدام در زمان مشخصی از روز در طول 2 هفته مجزا اجرا شد. در طول هر دوره که آزمودنبی ها به آزمایشگاه فرستاده می شدند 10 دقیقه استراحت می کردند، در طی این دوره استراحت به آزمودنی ها مکمل های نوشیدنی یا دارو نما داده می شد. مکمل بر طبق دستو مصرف کارخانه به آنها داده می شد، (26 گرم از آمینو اسید در ترکیب با 500 میلی لیتر آب). و در جلسه بعدی آزمون به روش دیگری عمل شد.

 

آزمون vo2max

این آزمون بر روی تردمیل اجرا شد و از یک پروتکل تمرینی فزاینده پیروی می کرد. بطور خلاصه در این پروتکل آزمودنی ها تمرین را با یک سرعت انتخابی بین 134 و 188 متر بر دقیقه شروع می کردند و برای استمرار آزمون زمانیکه شیب تردمیل هر 2 ذقیقه 2% افزایش می یافت سرعت آزمودنی ها مشخص می شد. قبل از آزمون شرکت کننده می بایست 5 دقیقه به گرم کردن می پرداختند و فورا پس از گرم کردن اکسیژن مصرفی و تغییرات سیتم تنفسی اندازه گیری می شد. و در خستگی ارادی به پایان می رسید . بلافاصله پس از گرم کردن از آزمودنی ها مدگرافیک به منظور اندازه گیری اکسیژن مصرفی و نسبت تهویه تنفسی از طریق اسپیرومتری چرخه باز با استفاده از دوچرخه کارسنج به دست آمد درجه بندی ماشین از قبل برای هر جلسه با استفاده از سرنگ سه لیتری و درجه بندی گازهای معروف اکسیژن و دی اکسید کربن انجام شد . VO2 و تهویه دقیقه ای و RER به طور متداول بدست آمد . ضربان قلب در طول آخرین 15 ثانیه هر دقیقه اندازه گیری شد . حداکثر مقدار برای VO2 به عنوان میانگین 2 بالاترین مقدار متوالی به حساب آمد . برای مطمئن شدن از این که حداکثر VO2 بیشینه صحیح بدست آمده همه سه معیار زیر درنظر گرفته شد : آزمودنی ها در حفظ افزایش درجه تردمیل تا 15 ثانیه متوالی ناموفق باشند و افزایش کمتر از ده میلی لیتر در دقیقه مقایر با افزایش در بار کاری بوده و بالاتر از 1.05 باشد . بهترین معادل زمان رسیدن به خستگی در تست آزمودنی ها بار تمرینی شان را با 70% VO2MAX بر روی تردمیل و تمرین ده دقیقه پس از مصرف مکمل ها یا دارونما شروع شد . در طول تمرین VO2 و RER به طور مداوم اندازه گیری شد وزمان رسیدن به خستگی زمانی بود که آزمودنی ها نمی توانستند بیشتر از حجم تمرینی تعیین شده فعالیت کنند یا به خستگی ارادی می رسیدند .

پرسشنامه

به آزمودنی ها آموزش داده شده بود تا احساس هوشیاری ، انرژی و خستگی شان بوسیله یک پرسشنامه ارزیابی کنند . پرسشنامه فورا قبل از انجام تمرین ، بعد از ده دقیقه تمرین و بلافاصله بعد از تمرین ارزیابی می شد .

مکمل

در هر مطالعه به آزمودنی ها مکمل یا دارو نما داده می شد . مکمل آمینو اسید که شامل 26 گرم پودر بود ( 2.05 گرم از کافئین ، تورین ، گلوکورونولاکتون) ، یک ماتریس آمینواسیدی مخصوص ( 7.9 گرم لوسین ، ایزولوسین ، والین ، آرژنین ،گلوتامین) و 5 گرم دی کراتین سیترات و 2.5 گرم بتا آلانین با 500 میلی لیتر آب ترکیب شده بود و این ترکیبات حاوی 40 کیلو کالری انرژی بود که هیچگونه چربی هم نداشت .

دارونما شامل 500 میلی لیتر آب شیرین با 3 گرم از شکر و با یک رنگ مخصوص رنگی شده بود تا غیر قابل تشخیص باشد و هیچگونه کالری هم نداشت .

روشهای آماری

داده ها با استفاده از آزمون t آنالیز و ارزیابی شدند . مقایسه اندازه گیری هوشیاری ، انرژی و خستگی آزمودنی ها با استفاده از تکرار اندازه گیری واریانس در سطح معناداری انجام شد .

نتایج

زمان رسیدن به خستگی به طور معنا داری در طول استفاده از مکمل افزایش یافت . آزمودنی هایی که مکمل مصرف کرده بودند می توانستند تا 12.5 درصد بیشتراز وقتی که آنها دارونما مصرف کرده بودند فعالیت کنند .

12 تا از آزمودنی ها پاسخ دادند که اجراهای آنها در طول دوره ای که از مکمل استفاده کرده بودند بهتر شده بودند . دامنه بهبود در پاسخ درفاصله 2.9 تا 42.8 % بود . RER برای همه آزمودنی ها بیشتر شده بود . اختلاف معنی داری بین گروههای تمرین در RER آنها وجود نداشت .

آزمودنی هایی که مکمل مصرف کرده بودن سطح معناداری بشتری در هوشیاری و انرژ ی و خستگی کمتر  در در RER ارزیابی شد . اختلاف معنی داری بین گروههایی که پس از ده دقیقه انجام تمرین بر روی تمرکز و انرژی    نشان دادند . اما در خستگی اختلافی مشاهده نشد . در IPاختلافی در هوشیاری و انرژی و خستگی  مشاهده نشد .

 

بحث و نتیجه گیری

نتیجه این مطالعه نشان داد که مصرف مکمل های آمینو قبل از تمرین که شامل کافئین ،تورین ، گلوکورونولاکتون ، کراتین ، بتا آلانین و اسید آمینه های لوسین ، ایزولوسین ، والین ، گلوتامین و آرژنین است می تواند باعث افزایش رسیدن به خستگی در طول تمرین ها ی استقامتی با شدت متوسط شود .

به علاوه مصرف مکمل ها ده دقیقه قبل از تمرین باعث افزایش تمرکز ، انرژی و کاهش احساسات آزمودنی ها در خستگی قبل و در طول ورزشهای استقامتی با شدت متوسط می شود . بیشترین ترکیبی که در نوشیدنی های انرژی زا استفاده می شود کافئین است کافئین نشان داده است که باعث تاثیرات ارگوژنیک می شود . به وسیله به تاخیر انداختن خستگی و افزایش زمان رسیدن به خستگی در طول تمرینات استقامتی می شود . عقیده بر این است مه توانایی کافئین در افزایش اکسیداسون چربی هاست برای اینکه میزان گلیوژن عضلات را افزایش دهد.

کافئین یک تعدیل کننده سیتم عصبی مرکزی است. با اضافه کردن ذرات کافئین باعث افزایش تحریک پاسخ و هورمون های ارگوژنیک  می شود. تاثیرات همزمان این ترکیبات نشان داده است که باعث افزایش تمرکز آزمودنی ها، انرژی و بهبود زمان عکس العمل شان می شود.

تورین اغلب با کافئین در نوشیدنی های انرژی زا ترکیب می شود. مطالعات نشان داده اند که تورین به تنهایی می تواند باعث بهبود اجراهای استقامتی شود. استفاده از در نوشیدنی های ورزشی خیلی رایج شده است. اگر چه  نشان داده است که نقش مهمی در ساخت پروتئین ها دارد و باعث افزایش بهبود بازیافت پس از ورزش های با شدت بالا میشود. چندین مطالعه ااظهار کرده اند که  شاید باعث بهبود شناختی، تمرکز و فعالیت های شناختی شود. اگبرگ و کالجز گزارش دادند که منابع می تواند باعث بهبود گام برداری، ثبات، توجه و زمان عکس العمل شود. بیشتر مطالعات اظهار کرده اند که منابع در آزمودنی هایی که از آسیب مغزی رنج می بردند با عث افزایش فعالیت ادراکی آنها شده است. در طول فعالیت های ورزشی طولانی استفاده از  بر روی خستگی بی تاثیر باشد یا آن را به تاخیر بیاندازد به وسیله کاهش غلظت تریپتوفان ها و سروتونین سیناپسی. سروتونین سبب پتانسیل در سیستم عصبی می شود و خستگی مغزی در طول فعالیت های مقاومتی طولانی مدت می شود. کاهش در سطح این انتقال دهنده عصبی نقش مهمی در کاهش تاخیر رسیدن به خستگی در طول ورزش می شود. نتیجه این مطالعه اشاره داشت بر این که باعث کاهش تاخیر زمان سیدن به خستگی و افزایش تمرکز می شود بعلاوه ترکیب هر دوی آرژنین و اخیرا نشان داده است که باعث ضعیف شدن عضلات در طول ورزشهای مقاومتی می شود. نقشی که کراتیتن شاید داشته باشد بر مشاهده نتایج هنوز واضح و آشکار نیست. کراتین بطور کلی هنوز به عنوان یک کمک کننده پتانسیل ارگوژنیک برای ورزش های استقامتی شناخته نشده است. به هر حال مطالعات اخیر بر نقشی که فسفوکراتین و کراتین کیناز در مغز و فعالیت های نورون های بازی می کنند تمرکز کرده اند. آن یک نظریه است که که مصرف 20% از انرژی بدن شاید در مغز رخ بدهد. کراتین در حفاظت عصبی در مغز از طریق افزایش متابولیسم در بافت های مغز، بهبود حرکت نوسانی مغزی نقش مهمی دارد.

این نقش های فیزیولوژیکی کراتین اشاره بر تاثیرات حفاظتی مغزی که شاید در طول زمان رسیدن به خستگی مهم باشد اشاره دارد. یک مطالعه اخیر گزارش داده است که 7 روز بارگیری کراتین باعث بهبود فعالیت های شناختی، افزایش عملکرد روانشناختی و بهبود خلق و خوی شده است. اگر چه مقدار زیاد کراتین می تواند احساس تمرکز، انرژی و خستگی ورزشکاران را افزایش دهد اما هنوز به تحقیقات بیشتری نیاز است.

 بعلاوه ترکیباتی که در آمینو وجو داشت شامل گلوتامین و بتا آلانین بود. گلوتامین یک اسید آمینه غیر ضروری است که بر روی تعادل موثر است و باعث بهبود پاسخ های حفاظتی از طریق افزایش بهبودی و کاهش تخریب عضلات می شود. یک تحقیق اخیر اشاره داشته است بر این که گلو تامین شاید در قسمت هایی که نقش مهمی در افزایش نگهداری مایعات در طول تمرینات استقامتی تحت شرایط دهیدراته می باشد.

آن احتمال دارد که گلوتامین سطح هیدراته شدن را حفظ کند در حالیکه تحقیقات زیادی شاهد ان هستند که افزایش منابع بتا آلانین هیچ نقشی در افزایش اجرای مقاومتی ئ هیچ تغییری در نتایج شان نشان نداده اند. در بحث و نتیجه گیری نتایج این مطالعه نشان دادند که مکمل های آمینو می توانند بطور چشمگیری در طول یک دوره تمرین مقاومتی با حجم متوسط  باعث افزایش زمان رسیدن به خستگی شوند. بعلاوه این منابع باعث بهبود احساس هوشیاری، انرژی و خستگی کمتر در شروع و در طول پروتکل تمرینی بود. این نتایج شواهدی را فراهم آوردند که ترکیبات موجود در این مکمل ها که قبلا توضیح داده شدند باعث بهبود اجرای تمرینات استقامتی با شدت متوسط می شود. ای شاید یک مفهوم مهمی در مکمل ها برای ورزشکاران نخبه که فعالیت های استقامتی انجام می دهند نیاز باشد.     

 

 

 

 

گردآورنده: علیرضا بابایی 

استاد راهنما: دکترغلامرضا شریفی

آخرین بروز رسانی مطلب در دوشنبه ، 6 آذر 1391 ، 19:55

You are here فیزیولوژی ورزش بهبود زمان رسیدن به خستگی به دنبال مصرف نوشیدنی های انرژی زای حاوی آمینو

طراحي شده توسط سايتک